Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom!

Wat leuk dat u deze site bezoekt! Wanneer u vragen op opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op.

Ontdek de stem

Iedereen die een stem heeft kan leren om hem beter te gebruiken. Of je nu een beginner bent of gevorderd.

Muzikale bijdrage

Wilt u uw trouwerij of evenement extra bijzonder maken? We leveren graag een muzikale bijdrage.

Werken aan teambuilding?

Een bedrijf is net een symfonieorkest met de directeur als dirigent. Ieder lid van het orkest heeft zijn eigen, onmisbare functie. Het is belangrijk dat we naar elkaar luisteren en op elkaar letten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zangles

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding, via het toesturen van het volledig ingevuld inschrijfformulier aan:

Daphne Visser
Koperwiek 27
3853 DR, Ermelo
info@studiovisser.nl

1.2 Aanmelding voor lessen kan gedurende het hele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten schriftelijk toestemming hebben van hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaard men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent.

1.3 Na plaatsing is de leerling ingeschreven. Contract heeft bij voorkeur een looptijd van één jaar startende vanaf de inschrijfdatum. Aan het einde van het lopende contractjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgende contract jaar. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd. Als de leerling zijn opleiding wil continueren dan moet het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij de docent worden ingeleverd. Het is mogelijk om tegen meerprijs een halfjaarcontract af te sluiten. Eenmaal als leerling geplaatst, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot op het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

2. Lessen en lesduur

2.1 Docente Daphne Visser verzorgt de zanglessen of zang-theorielessen aan de leerling. De lessen worden gegeven bij STUDIO VISSER, op het adres Koperwiek 27, 3853 DR te Ermelo.

2.2 De leerling heeft recht op 44 lessen per contractjaar bij een volledige inschrijving en 22 lessen per half jaar bij volledige inschrijving. Bij inschrijving één keer in de twee weken heeft de leerling recht op 22 lessen per contractjaar en 11 lessen per half jaar.

2.3 De zangles en lestijd worden in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. De docent behoudt zich het recht toe om, in overleg, roosterwijzigingen toe te passen. Aanpassing van lesdagen en lestijden door de leerling is uitsluitend in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk.

3. Lesgeldtarief en betaling van de lessen

3.1 Het lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld in de bijlage 1.1 en op de te ontvangen factuur.

3.2 Je dient het lesgeld te voldoen in maandelijkse termijnen, uiterlijk voor de 1e van de maand, bij vooruitbetaling, op IBAN: NL73 INGB 0006 9851 31 t.n.v. Studio Visser. De leerling of ouder/voogd ontvangt hiervoor een factuur.

3.3 Het maandtarief wordt bepaald door het lesgeld van alle lessen op te tellen en deze te delen door het aantal maanden. Bij een jaarinschrijving over 12 maanden, bij een halfjaar inschrijving over 6 maanden.

3.4 Bij meer dan twee maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

3.5 De docent behoudt zich het recht toe om jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar, prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijziging wordt van kracht na afloop van de overeenkomst. Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

3.6 Bij tussentijds opzeggen van de lessen of plotselinge beëindiging van de lessen door de leerling, is er sprake van contractbreuk en blijven de in de lesovereenkomst aangegane verplichtingen bestaan (m.u.v. langdurige ziekte (>1maand) van de leerling).

4. Betalingsachterstand

4.1 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen extra kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met 22,50. Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, worden de lessen stop gezet.

4.2 Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het dan openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met de verhoging) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in het zelfde contractjaar worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats.

5. Afmelding

5.1 Afmelding dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les telefonisch of per sms/WhatsApp te geschieden. Indien niet uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld, vervalt het recht op inhalen van deze les.

5.2 Het kosteloos afzeggen van een les kan maximaal driemaal per contractjaar, ongeacht reden van afmelding. De les zal bij afzegging, indien mogelijk, door de docent op een ander tijdstip worden ingehaald. Mocht hiervoor binnen twee maanden, redelijkerwijs, geen datum overeengekomen kunnen worden dan volgt (aan het einde van het lopende contractjaar) restitutie van het lesgeld voor de betreffende les(sen). Groepslessen hebben géén mogelijkheid tot inhalen; gemiste lessen vervallen.

6. Afwezigheid docent

6.1 De leerling heeft het recht op het aantal lessen zoals beschreven in lid 2.2 Echter kunnen daarvan lessen vervallen door onvoorziene omstandigheden van de docent. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zoveel mogelijk te waarborgen. Indien sprake is van uitval, dan wordt in eerste instantie gezocht naar een ander tijdstip waarop de les gegeven kan worden, of wordt een vervangende docent ingeschakeld.

7. Vakantie en Feestdagen

7.1 Goede vrijdag, 1e en 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Buiten deze dagen geldt dat de docent vakantie weken op kan nemen. Hierdoor kunnen de lessen opschuiven of ingehaald worden op een ander moment. Gestreefd wordt om het aantal lessen waar de leerling recht op heeft binnen de contract termijn te laten plaatsvinden.

8. Invulling van de lessen

8.1 De les begint en eindigt op de afgesproken tijd. Te laat komen is voor eigen risico.

8.2 De leerling is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van uitgereikte of afgesproken lesmateriaal, waaronder bladmuziek en muziekbestanden. Een goede voorbereiding is belangrijk. Denk aan het meebrengen van een flesje water, bladmuziek, pen en papier.

9. Tarieven
9.1 Zie bijlage 1.1/ tarieven.

10. Btw- heffing voor volwassenen

10.1 Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% btw over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het contractjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen de maand afmaken zonder doorberekening van btw over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.

11. Verhuizing

11.1 Wanneer de leerling buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het lescontract, met een opzegtermijn een maand, worden ontbonden.

11.2 Wanneer de docent buiten een straal van 30 kilometer gaat wonen, mag het lescontract, zowel door de leerling als docent, met een opzeg termijn van een maand, worden ontbonden of kan worden overgegaan op het volgen van lessen via Skype.